GSM Ruhsatı

KARABURUN BELEDİYESİ GAYRİSIHHİ ( GSM ) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

1- Krokili Adres (İşyeri tarafından çizilerek işyerinin adresini gösteren kroki)
2- Dizi Pusulası (Başvuru sahibi tarafından hazırlanıp dosyada bulunan evraklar sırası ile gösterilecek)
3- Başvuru / Beyan Formu (Ön yüzdeki form)
4- Kira Sözleşmesi (Tapu sahibi ile yapılacaktır.)
5- Ustalık Belgesi / Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Meslek Odasından Onaylı Olacak)
6- Şirket ise; vergi levhası fotokopisi, Oda sicil kayıt sureti, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi örneği, Yönetim kurulu kararı, sicil tasdiknamesi
7- Şahıs ise; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – İki adet vesikalık fotoğraf
8- Şahıs ise; Vergi levhası fotokopisi esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile bağlı bulunduğu odaya ait üyelik belgesi
9- Motor Ruhsatı (Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacak)
10- Yer Seçim Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
11- İtfaiye Raporu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuracaktır.)
12- Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınacak)
13- Yapı kullanma izin belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
14- Gürültü Ölçüm Raporu (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden)
15- ÇED Raporu (Tabi olan işyerleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapacaktır.)
16- Karayolu Trafik Güvenliği İzin Belgesi (Tabi olan işyerleri, İmar Durum belgesi, 1/100 ölçekli vaziyet planı tapu ya da kira sözleşmesi ile Müdürlüğümüze gelip İ.B.B. UKOME’ye başvurusu yapılacaktır.)
17- Atıksu Deşarj İzni (Tabi olan işyerleri için İZSU’dan alınacaktır.)
18- Emisyon İzin Belgesi (Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
19-Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
20- İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Yapılan İşi Açıklayan Rapor)
21- Kapasite Raporu / Ekspertiz Raporu / Fiili Durum Beyanının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi (Tabi olan işyerleri, Ticaret Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası’ndan alacaktır.)
22- İşyerine ait fotoğraflar (İşyerinin giriş ve çıkışları üretim alanı vb. yerlere ait)
23- İşyeri Yerleşim Krokisi (Üretim alanı ve sosyal tesisler krokide gösterilmelidir.)
24- Sağlık Muayene Kartı (Kaymakamlık Sağlık Grup Başkanlığı)
25- Borcu Yoktur yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
26- İşletme Belgesi (İşyerinde 50 kişi ve üstünde eleman çalışıyor ise Bölge Çalışma Müdürlüğünden)

İŞLETME RUHSATI DEVRİ İÇİN
1- Devir dilekçesi, İşletme Hakkı Devir sözleşmesi (noter onaylı), ruhsatın aslı,
devir alan firma-şahsa ait şirket evrakları)

BİLGİ :
1- Başvuru evraklarının imzalı ve kaşeli olarak telli plastik dosya içerisinde teslim edilmesi rica olunur.
2- Ruhsatlar, ruhsat sahibine, mesul müdüre ya da vekaleti olana teslim edilir.
3- İşyerinin niteliğine göre ilave bilgi veya belge istenebilir.
4- Tüm evrakların asılları ve birer fotokopileri getirilecektir.
“3572 Sayılı Kanun ve 10-08-2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte
belirtilen İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için istenen belgeler yukarıda belirtilmiş olup, tarafıma imza karşılığı tebliğ edilmiştir …/…./….”

Tebliğ Eden: Tebellüğ Eden:
İmza: İmza: