KAMUOYUNA DUYURULUR

Belediyemiz web sayfasında ve sosyal medyada zaman zaman İlçemiz sınırları içerisindeki yapılaşmalarla ilgili olarak gündeme getirilen paylaşımlar ve yapılaşma yoğunluğu ve katsayıları ile ilgili eleştiriler nedeni ile bu konuya açıklama getirilmesi gerekli görülmüştür.

Karaburun İlçe sınırları içerisinde, son dönemde  imara açılan ilave alanlar söz konusu olmadığı gibi, daha önceki dönemlerde ve değişik zamanlarda Belediye Meclisince onaylanmış olan ve halen yürürlükte bulunan mevcut imar planları ve notlarında yapılaşma yoğunluğunun veya kat yüksekliğini arttırıcı herhangi bir imar planı değişikliğine gidilmemiştir.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gelişme alanı olarak lekelenen ilave alanlar dahi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında imara açılmamış mevcut imarlı alanlar, nüfus projeksiyonu açısından yeterli olduğundan, ilave imar talebinde bulunulmamıştır.

Bununla birlikte zaman içerisinde İYTE-Karaburun karayolu projesinin başlaması ile son 3-4 yılda arsa fiyatlarındaki artışlar ve bunun sonucu kat karşılığı yapılaşmaların artışı daha küçük metrekareli konut taleplerini beraberinde getirmiştir.

Yürürlükte olan imar planlarında belirlenmiş olan yapılaşma kat sayıları ve yapı yükseklikleri ile ilgili olarak getirilen sınırlamalara rağmen gerek tip imar yönetmeliğinde, gerekse otopark yönetmeliğinde yapılan yasal değişiklikler nedeni ile imar planlarında belirlenen yapılaşma şartları haricinde oluşan yapı emsaline dahil edilmeyen kullanım alanlarının ortaya çıkması, daha büyük yapı kitlelerinin oluşmasını beraberinde getirmiştir.

Özellikle Merkez Mahalle ve İskele Mahallelerinden topoğrafyanın aşırı eğimli olması, yol kotu altında zaman zaman ikinci bodrum katların oluşmasına sebep olmakta olup bu duruma imar planı notları ile sınırlama getirilmiş ,bina yüksekliği maksimum 9.50 metre olarak uygulanmak suretiyle yapıların tabii zeminden kotlandırılmasına yönelik olarak işlemler yürütülmektedir.

Arazi eğiminin aşırı yüksek olduğu yerlerde, daha eski dönemlerde’de benzer  yüksek yapılar bulunmasına rağmen son zamanda yapılaşmanın hızlandığı Efes Evlerinin bulunduğu mevkide yer alan ve 2012 onaylı imar planlarında TAKS:0,30 KAKS:0,50 oranında yoğun yapı izni verilen taşınmazlarda yapılaşmaya başlanması ve bu taşınmazların zirveye yakın kotlarda olması genel silueti olumsuz yönde etkilemektedir.

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere yapı yükseklikleri ve yoğunluklarının belirlenmesinde onaylı imar planı ve imar planı notları ile Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda işlemler yürütülmekte olup yakın tarihte alınan Belediye Meclis Kararı ile, 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında yapılaşma taleplerinde çatı örtüsünün 4 eğimli olması, yöresel taş veya taş kaplama kullanılması gibi sınırlamalar getirilmek süratiyle eski dokunun devam ettirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Saygılarımızla