Yapı Ruhsatı

Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.

Yeni İnşaat Ruhsatı İstenilen Belgeler Nelerdir?

1- İnşaat ruhsatı istemini içerir dilekçe;

a) Dilekçe üzerinde; talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.

b) Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.

2- Tapu kayıt örneği (1 aylık vizeli)

3- Kadastro Aplikasyon Krokisi

4- İmar Durumu

5- Yapı Yeri Uygulama Krokisi

6- Yapı Yeri Kot Krokisi

7- Numarataj Krokisi

8- Gerekli ise Trafo Belgesi

9-Yol – Kanal Katılım payı bedelleri

10- Moloz döküm belgesi

11- Arsa kıymet bedeli

12- Yapı denetimine tabi olan yapılarda şantiye şefi oda belgesi

13- Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde istinat duvarı ruhsatı

14- Muvakkat yapılar için Encümen kararı

15- a) Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde;

Ticaret odası kaydı,
Vergi sicil numarası
Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname
b) Yapı mal sahibi dışında, bir müteahhit tarafından yapılacak ise;

Ticaret odası kaydı,
Vergi levhası fotokopisi
16- Mal sahibi ve müteahhitten sertifikalı usta çalıştırılacağına dair taahhütname

17- İmar Yönetmeliğinin 68. maddesine göre;

YDK onaylı, Mimari proje (3 takım)
YDK onaylı, Statik proje (hesapları ile birlikte 2 takım)
YDK onaylı, Elektrik projesi (Tedaş ve PTT onaylı 1 takım)
YDK onaylı, Mekanik tesisat projeleri (iz-su onaylı), ısı yalıtım raporu, kaloriferli ve asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi, varsa klima tesisat projesi, vb (2 takım)
YDK onaylı, Zemin etüt raporu (2 takım) (Bilgisayar ortamında hazırlanmış proje ve hesapların cd’ye kayıtlı örneklerinin proje ekinde ibrazı)
18- Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen oda sicil durum belgeleri (Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, Jeofizik mühendisi ve zemin etüt sorumluluk belgesi)

2- Bakanlığın Internet sayfasından alınmış yapıya ilişkin bilgi formu aslı (Bir parselde birden fazla bina olması halinde her bina için ayrı YİBF formu alınacaktır.)

3- Yapı Denetim Kuruluşu ile mal sahibi arasındaki Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi (planlanan şekliyle inşaat başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek.)

4- Yapı denetim firmasının Yapı Denetimi üstlendiğine dair taahhütname

5- İdarenin açmış olduğu Yapı Denetim Hesabına Yapı Denetim Hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırıldığına dair banka dekontu.

6-Yapı Denetim Kuruluşunun imza sirküleri

7-Yapı Denetim Kuruluşunun, yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ile yardımcı kontrol elemanının ikametgâh belgeleri.

8- Yapı Denetim Kuruluşu’nun inşaatta görevlendirilen teknik personel listesi

9- Görevlendirilen teknik personelin, 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığında dair taahhütname.